Dlaczego Montessori?

Dlaczego Montessori?

Włoska lekarka Maria Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki, na czele której stały tolerancja, miłość i humanitaryzm. Stworzona przez nią metoda wywodzi się z obserwacji dziecka, tego kim ono jest oraz czego potrzebuje do naturalnego, zgodnego z własnymi potrzebami rozwoju.

Podstawową aktywnością dziecka jest swobodna zabawa, która w miarę upływu czasu, na skutek uporządkowanego i inspirującego otoczenia przekształca się w pracę.

Praca dziecka w ciekawym i pobudzającym do aktywności otoczeniu wywołuje w nim radość, daje satysfakcję, prowadzi do poczucia sukcesu a tym samym buduje pozytywny obraz samego siebie. Montessori postulowała wychowanie naturalne, zgodne z naturalnymi prawami rozwoju dziecka, jego reakcjami i tendencjami. Była przekonana, iż rzeczywistości nie można poznać tylko poprzez intelekt, ale także i przede wszystkim poprzez zmysły, emocje i instynkty. Uważała, że jeżeli wychowanie zostanie dostosowane do naturalnych potrzeb dziecka, wówczas będzie ono chętnie zdobywało wiedzę.

Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.

Maria Montessori

Badania nad metodyką Montessori prowadzone zwłaszcza w USA (American Montessori Society) pokazują jednoznacznie, iż dzieci podążające ścieżką edukacji Montessori dobrze radzą sobie w standardowych testach wiedzy i kompetencji, pomimo, iż w ich edukacji nie przywiązywano do nich żadnej wagi. W badaniach dowiedziono także, iż dzieci Montessoriańskie odznaczają się dużą empatią wobec innych ludzi jak i otwartością i chęcią współpracy, gdyż są wychowywane do współpracy a nie rywalizacji.

Dzieci wychowywane w poczuciu wolności, bezpieczeństwa, poszanowaniu własnej wartości a także posiadające fundament z technik efektywnego uczenia się i pasję poznawczą dobrze radzą sobie w systemowym sposobie nauczania opartym na posłuszeństwie i odtwarzaniu wiedzy (szkoły konwencjonalne).

W naszym przedszkolu łączymy pedagogikę Montessori z najnowszymi badaniami nad rozwojem mózgu dziecka, tego w jaki sposób dzieci się uczą i co sprzyja ich naturalnemu rozwojowi.

Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i bardziej energiczną

Maria Montessori

Spójność pedagogiki Montessori

 • Przyjazna, pełna rodzinnego ciepłą atmosfera, w której staramy się pomóc dzieciom w drodze do samodzielności
 • Specjalistyczne pomoce naukowe rozwijające różne kompetencje
 • Wolność wyboru i ponoszenie odpowiedzialności za swoje wybory
 • Rozwój niezależności i motywacji wewnętrznej
 • Szacunek do życia w całej jego różnorodności
 • Rozwój charakteru i pozytywnego obrazu siebie samego
 • Wykorzystanie faz wrażliwych w rozwoju dziecka, czyli jego naturalnego zainteresowania daną sferą nauki/życia np. cyframi.

Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa.

„Odkrycie Dziecka”

Współpraca, samodzielność i empatia

 • Grupy mieszane wiekowo, oparte na współpracy a nie rywalizacji
 • Młodsze dzieci uczą się od starszych a starsze chętnie wchodzą w rolę nauczyciela/mentora doskonaląc w ten sposób zdobyte umiejętności
 • Praca własna (3 godziny) z materiałem Montessori w inspirującym i bezpiecznym otoczeniu odpowiada zainteresowaniom dzieci, uczy samodzielnego myślenia i planowania zadań
 • Dziecko uczy się w atmosferze wolności, jego prawo do samostanowienia jest traktowane poważnie
 • Program edukacyjny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka, jego własnych możliwości, bez ocen i tempa grupy
 • Dziecko nabywa umiejętność samodyscypliny w sposób pośredni (bez kar i nagród) tzn. na skutek przebywania na co dzień w atmosferze szacunku do siebie i innych oraz odpowiedzialności i samodzielności.

Przygotowane otoczenie

 • Sala wyposażona jest w materiał stworzony przez Marię Montessori
 • Materiał dostosowany jest do możliwości rozwojowych i motorycznych dziecka a także posiada wbudowaną kontrolę błędu, co powoduje, iż dziecko samo widzi swój błąd i może łatwo go poprawić bez pomocy Nauczyciela
 • Otoczenie jest proste, czyste i uporządkowane oraz skonstruowane w ten sposób, by wspierać samodzielność
 • Dzieci mogą pracować przy stolikach, na dywanikach, samodzielnie lub w małych grupach

Nauczyciel jest przewodnikiem

 • Nauczyciel w pedagogice Montessori to przewodnik i obserwator. Wspiera dziecko w jego wyborach, udziela krótkich i rzeczowych lekcji, prezentuje materiał.
 • Jako obserwator wie czym interesują się jego uczniowie, kiedy potrzebują wsparcia a kiedy zupełnej samodzielności
 • Nigdy nie narzuca swoich preferencji, jest spokojny, empatyczny i życzliwy, kieruje się zasadami: „Podążaj za dzieckiem” oraz „Czekaj i obserwuj”
 • Nauczyciele współpracują z Rodzicami dla dobra dziecka